ابهت سکوت ...

 

سکوت ...

آری سکوت ...

 

.

 

.

 

.

در میان همهمه بود ...

گوشم پر از غوغا ...

اطرافم شلوغ ...

به ناگاه شب شد ...

شبی کویری ...

چشمانم تار ...

گوش هایم کر ...

نَــ دیدم و نَــ شنیدم ...

و شایدم هم نفهمیدم ...

هیچ چیز را ...

 تقصیر خاطره بود ...

تقصیر روز های با تو بودن ...

فقط سفر کردم...

در زمـــان ...

 آن آنی(لحظه)  که در آن غوغا گریبانم را گرفت ...

یادگار غوغایی در گذشته بود ...

غوغایی در خاطرات ...

که غوغای اکنونم را لال کرد ...

چه ابــــاهتی داشت آن سکوت ... در آن لحظه ...

 دوستش دارم ...

سکوت را می گویم ...

به خاطر ابهت بی پایانش ...

به خاطر خاطرات در لحظه  ...

 اما گاه نفرت انگیز است ...

سکوت را می گویم ...

به خاطر ابهت بی پایانش ...

به خاطر خاطرات در لحظه ...

 خاطره یعنی سکوتی غیر منتظره ...

میان خنده های بلند ...
/ 2 نظر / 40 بازدید