انتظار ...

عصر جمعه ...

بی تابی دل ...

خستگی ...

انتظار ...

مروارید ...

همه مجموع گشت ، شد من ...

انتظار درخشان تر اما ...

انتظاری ژرف تر از خواب زمستانی سرو ...

مستحکم تر از بید لب حوضچه ی همسایه ...

خوش نواتر از ناخن کِشی ِ پاره آهنی زنگ زده ...

خسته از این ژرفا ، از این لرز ، از این صوت خشن ...

خسته از تناقض های انتظار ...

هم چنان منتظر پایانم ...

انتظار سر رفته ...

آبشار نه ، پایین نه ...

بالا رفته ...

فواره شده ...

باز هم چشمانم سوی خداست ...

به تو می سپارم این جمع را ...

ای خدا ...

9:03 PM

93/09/14

Sw

/ 1 نظر / 47 بازدید