تحویل تلخ سال ...

 
سال هم تحویل شد ...
 

 

یکی پایان و دیگری آغاز شد ...

 

اما ...

 

به تلخی قطراتی که به هوایت ریخت ...

 

قطراتی از خاطرات شیرین ...

 

قطراتی از انتظار شبانه ...

 

با قطره شروع شد ...

 

من از اقیانوس این سال می ترسم ...

 

از خدا طلبم خشکسالی بود ...

 

و دلی سنگ تر از سختی سرو ...

 

و رهایی از قفس انتظار ...

 

از انتظار بیزارم ...

 

از رهایی نیز ...

 

نه ...

 

من از تناقض بیزارم ...

 

طلبم آرامش است ...

 

شاید به سبک تو ...

 

شاید به سبک مرگ ... 
/ 0 نظر / 44 بازدید