پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/۳٠
نویسنده : امیر شمشیریان نظرات ()

عادت ندارم ...

کلمات کلیدی :دل نوشته، جوهر تنهایی

عادت نــــدارم درد دلم را ،به همـــه کس بگویم ... .! ! !

پس خاکـــش میکنم زیر چهره ی خنــــدانم...

تا همـــــه فکر کنند...

نه دردی دارم و نه قلبــــــــــی ... .