شنبه ۱۳٩۳/٩/۱٥

انتظار ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

عصر جمعه ...

بی تابی دل ...

خستگی ...

انتظار ...

مروارید ...

همه مجموع گشت ، شد من ...